Vừa được quà giáng sinh vừa được thổi ken

Vừa được quà giáng sinh vừa được thổi ken

Vừa được quà giáng sinh vừa được thổi ken