Em đồng nghiệp uống say bị lũ bạn chịch cho mà không biết gì

Em đồng nghiệp uống say bị lũ bạn chịch cho mà không biết gì

Em đồng nghiệp uống say bị lũ bạn chịch cho mà không biết gì
Em đồng nghiệp uống say bị lũ bạn chịch cho mà không biết gì