Cháu cần thiết chịch với chú, vì chú giữ bí mật của cháu

Cháu cần thiết chịch với chú, vì chú giữ bí mật của cháu

Cháu cần thiết chịch với chú, vì chú giữ bí mật của cháu